انجمن کیوبیس با ادغام
در تیمی جدید به نشانی ALOVST.IR/FORUM پیوست

تمام اکانتها و اطلاعات کاربران انجمن به سایت جدید منتقل شدند .


لطفا با همان یوزر پسورد خود به انجمن ALOVST
( کیوبیس سابق ) لاگین کنید :


ادامه خدمات انجمن کیوبیس ایران
با ادغام در تیم جدید حرفه ای در سایت جدید الو وی اس تی